prev next

                Regulamin XII Ogólnopolskich Zawodów Architektury Krajobrazu

                „Ogród i Ty 2019” – Kielce

 

1.   Postanowienia wstępne.

1.1. Regulamin określa zasady uczestnictwa, organizację zawodów, zasady przyznawania nagród.

1.2. Celem Zawodów jest propagowanie wśród społeczeństwa zawodu architekta krajobrazu oraz wyłonienie najlepszego Zespołu reprezentującego poszczególne placówki edukacyjne.

1.3. Organizatorem Zawodów „Ogród i Ty 2019” jest Dariusz Gajny wraz z Agencją Promocji Krajobrazu, odpowiedzialni za merytoryczność oraz koordynację całości Zawodów, przy współpracy z Targami Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach 25-672, ul. Zakładowa 1

1.4. Zawody dzielą się na dwa etapy. Etap pierwszy (zgłoszenie/kwalifikacje) oraz etap drugi (finał).

1.5. Zawody trwają od dnia 01 marca do 06 kwietnia 2019r. Etap drugi prowadzony będzie na terenach wystawienniczych Targów Kielce S.A. , ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce w czasie trwania Targów „Ogród i Ty” w dniu 06 kwietnia (sobota) w godzinach od 10.00 do 17.00. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach mają prawo zmienić czas trwania Zawodów. O zmianie czasu trwania Zawodów Organizatorzy poinformują publicznie.

1.6. W Zawodach może wziąć udział „zespół” zgodnie z pkt. 2

1.7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w przed i w okresie trwania Zawodów, wszystkim uczestnikom w Biurze Organizatora, a także na stronach internetowych: www.dariuszgajny.pl oraz www.ogrod.targikielce.pl

1.8. Przystąpienie do Zawodów jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie.

2.   Warunki uczestnictwa.

2.1. Zawody są adresowane do uczniów szkół średnich kształcących w profilach: architektura krajobrazu, sztuka ogrodowa, ogrodnictwo (lub inne kierunki związane z projektowaniem przestrzennym terenów zieleni). Aby wziąć udział w Zawodach Uczestnicy zobowiązani są do:

-     prawidłowego i dokładnego wypisania zgłoszenia (wzór - na końcu regulaminu) i wysłania go pkt. 3.2,

-     przysłania na adres podany Uczestnikom po dokonaniu zgłoszenia, projektu/zadania o którym mowa w pkt. 3

2.2. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia niepełne i nieprawidłowe lub gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich autentyczności. Wzór zgłoszenia umieszczony jest w załączniku regulaminu.

2.3. Placówka edukacyjna może wystawić maksymalnie 2 zespoły (2 prace)

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia od Uczestników/Zespołów, w tym przypadku Uczestnicy nie mają prawa do jakichkolwiek żądań ze strony Organizatorów.

2.5. Zespół tworzy grupa osób (Uczestników Zawodów), która po spełnieniu wszystkich warunków została dopuszczona do Zawodów i wykonuje przydzielone zadanie.

2.6. Do zawodów mogą być zgłoszone Zespoły składające się wyłącznie z uczniów ze zgłaszanej placówki edukacyjnej. Zespoły mogą się składać z dowolnej ilości osób, które wykonają projekt (I etapu) i po przejściu do finału z maksymalnie 8 osób, które będą reprezentować placówkę w finale Zawodów.

3.   Etap pierwszy – kwalifikacje

3.1. Przedmiotem pierwszego etapu jest opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego zieleni.

3.2. Po przesłaniu na adres e-mali dariuszgajny@wp.pl zgłoszenia do Zawodów, Uczestnicy otrzymują zwrotną wiadomość z wytycznymi do wykonania projektu.

3.3. Projekty należy wysłać w terminie oraz formie określonych w wytycznych.

3.4. Wszelkie koszty związane z wysyłką oraz przygotowaniem projektu pokrywają Uczestnicy.

3.5. Projekty oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.

3.6. Jury wyłoni między od 4 do 8 najlepszych zespołów w zależności od oceny. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą zmienić liczbę Uczestników zakwalifikowanych do Finału.

3.7. Wyłonione zespoły zostaną zaproszone do II etapu - Finału, który odbędzie się na terenach wystawienniczych Targów Kielce pkt. 1.5.

3.8. Prace wysłane przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.

 

 

4.   Etap drugi – finał

4.1.  W finale biorą udział Zespoły, które spełniły wszystkie warunki regulaminu i zostały do niego dopuszczone przez Jury Zawodów.

4.2.  Finał składa się z czterech części „zadań” punktowanych osobno. Suma punktów z wszystkich zadań decyduje o zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej.

4.3. Zadania odbywają się w różnych częściach terenów wystawienniczych Targów Kielce (wszystkie cztery zadania odbywają się równocześnie). Zespół reprezentujący daną placówkę dzieli się do wykonania poszczególnych zadań, którymi są:

4.4. - Zadanie I – 3 osoby - wykonanie projektu koncepcyjnego, wraz z późniejszą prezentacją przed wszystkimi uczestnikami Zawodów (prezentuje jedna osoba),

4.5. - Zadanie II – 2 osoby, test wiedzy z zagadnień związanych z architekturą krajobrazu, test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych wraz z częścią praktyczną w której zawodnicy rozpoznają przygotowany przez Organizatora materiał roślinny,

4.6. - Zadanie III – 2 osoby, praca w terenie, geodezja – przenoszenie wymiarów z planu w teren lub odwrotnie, posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi (z uwagi na krótki czas wykonania zadania - około 10 minut, zadanie to mogą wykonać zawodnicy przydzieleni do zadania I)

4.7. - Zadanie IV – 1 osoba, sprawdzenie zdolności plastycznych – rysunek z rzeczywistości wraz z dodaniem elementów z wyobraźni,

4.8. W dniu zawodów Zespoły zajmują miejsca zgodnie z kolejnością, przygotowaną przez Organizatorów.

4.9. Sprzęt pomiarowy, zestawy materiałów oraz tematykę zadań przygotowuje Organizator.

4.10. Zawodnicy mogą korzystać z własnych przyrządów kreślarskich i rysunkowych, Zawodnicy mogą wybrać technikę wykonywanej pracy po wcześniejszym uzgodnieniu jej z Organizatorem.

4.11. W ciągu określonego czasu Zespoły muszą wykonać przydzielone zadania.

4.12. Jury ocenia sposób wykonywania zadania, jego poprawność, staranność oraz estetykę, pracę zespołową, zgodność z wytycznymi, sposób prezentacji.

4.13. W przypadku stwierdzenia przez Jury Zawodów nieprawidłowości i łamania regulaminu, cały Zespół zostanie wykluczony z Zawodów.

4.14. Wszelkie koszty związane z przyjazdem Uczestników na finał ponoszą Uczestnicy.

 

5.   Zasady przyznawania nagród.

5.1. Zwycięzca Zawodów to Zespół, który po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Zawodach, zostanie wybrany przez Jury Zawodów.

5.2. Zwycięzców Zawodów wyłoni i nagrodzi powołane przez Organizatora Jury Zawodów.

 

6.   Nagrody konkursowe.

6.1. Nagrody mają charakter honorowy i służą promocji Uczestników Zawodów.

6.2. W przypadku przyznania nagród rzeczowych obowiązek opłaty podatku spoczywa na Uczestnikach.

7.   Postanowienia końcowe.

7.1. Poprzez przystąpienie do Zawodów, Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swego wizerunku, danych osobowych i wykonanych projektów oraz przetwarzanie tych danych dla celów reklamy i promocji akcji w mediach.

7.2. Udział w Zawodach jest równoznaczny z chęcią przekazania praw majątkowych do wykonanego zadania na rzecz Organizatorów Zawodów i zezwoleniem na ich wykorzystywanie w celach reklamowych, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i utrwalanie techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, w internecie. Prace mogą być zrealizowane w całości lub fragmencie. Zgodnie z obowiązująca ustawą, przekazanie praw autorskich, odbywa się poprzez podpisanie umowy między Organizatorami a Uczestnikami.

7.3. Z prac Jury zostanie sporządzony stosowny protokół, który zawierać będzie m.in. imiona i nazwiska członków Zespołów, nazwę szkoły, która zwyciężyła Zawody, wraz ze wskazaniem przyznanej im nagrody.

7.4. Werdykt Jury dotyczący oceny poszczególnych części Zawodów nie podlega dyskusji i nie może być przedmiotem reklamacji. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swojego wyboru.

7.5. Zespoły są zobowiązane do przestrzegania zasad fair-play.

7.6. W sprawach, które nie obejmuje niniejszy regulamin, ostatni głos ma Jury i Organizatorzy zawodów.

7.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

7.8. Załącznikiem do regulaminu są wytyczne do projektu, wysyłane Uczestnikom po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Zawodach, zgodnie z pkt. 3, oraz informacje umieszczane na stronach internetowych związanych z Zawodami.

 

 

 

 

 

 

Treść informacji zgłoszeniowej :

Nazwa placówki, adres.........................
Osoba kontaktowa................................
Telefon kontaktowy..............................

 

 


   

              

Dariusz Gajny 2018 wszelkie prawa zastrzeżone